Chứng nhận và Công bố Active Coffee

Chất lượng của Active Coffee đã được các đơn vị có uy tín như ISO, HACCP, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tp.HCM, Chi cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm chứng nhận và công bố:

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm_Sản xuất:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/chungnhanantoanxuong.pdf

2. Chứng nhận ISO 22000:2005

http://file.hstatic.net/1000134734/file/iso.pdf

3. Chứng nhận HACCP:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/haccp.pdf

4. Xác nhận Công bố phù hợp Quy định An toàn thực phẩm cà phê Phin giấy Active:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/chung_nhan_va_cong_bo_phingiay.pdf

5. Xác nhận Công bố phù hợp Quy định An toàn thực phẩm cà phê Viên nén:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/chung_nhan_va_cong_bo_viennen.pdf

6. Xác nhận Công bố phù hợp Quy định An toàn thực phẩm cà phê bột Active:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/chung_nhan_va_cong_bo_bot.pdf

7. Xác nhận Công bố phù hợp Quy định An toàn thực phẩm cà phê hạt Active:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/chung_nhan_va_cong_bo_hat.pdf

8. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm_Quán Active coffee:

http://file.hstatic.net/1000134734/file/chung_nhan_va_cong_bo_quan.pdf